ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

        1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

                        SteBa Renovatie

                       Julianalaan 40

                       6006 AP Weert

                         KvK nr:  17277437

        2. hierna te noemen opdrachtnemer.

        3. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

        4. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

        5. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

        6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

        7. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de             wettelijke rechten van de consument.


Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt deze een termijn van veertien dagen.


Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

        1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

        2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

        3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.


Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.


Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

        1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

                a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van                     opdrachtnemer;

                b. Het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

                c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

                d. Elektriciteit en water.

        2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

        3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer             dit niet of niet tijdig geschiedt.


Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

        1.Opdrachtnemer is gerechtig extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de             opdrachtgever.

        2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de             overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

        3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.


Artikel 7. Prijzen

        1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

        2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden             doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 8. Meer- en minderwerk

        1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever

        2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.


Artikel 9. Opschorting en intrekken

        1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer             gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

        2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer als reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt              tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

        3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen             prijs.

        4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op  te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar             verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.


Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

        1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.

        2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na             oplevering.

        3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden vermeld aan             opdrachtnemer.

        4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten worden door de opdrachtgever binnen acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan             opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

        5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

        6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke             de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.

        7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem er beschikking zijn gesteld              of voorgeschreven.

        8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet             gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is             jegens opdrachtnemer te aanvaarden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijf- en /of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zij beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking beidt.


Artikel 12. Betaling

        1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de nota.

        2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen,             gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

        3. Na deugdelijke in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet             betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

        4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €115.

        5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.


Artikel 13. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

  • in staat van faillissement geraakt
  • surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
  • zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
  • bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtigen heeft voldaan.


GARANTIE

Opdrachtnemer geeft maximaal 10 jaar schriftelijk garantie op de hechting al het door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. Bij niet deugdelijk ondergrond en glasafdichtingen aan de binnenzijde van kozijnen, draairamen en deuren komt de garantie termijn van 10 jaar te vervallen. Bij constatering van lekkages dan wel slecht onderhoud aan platte daken vervalt de garantie op boeidelen en oversteken. Bij constatering van lekkages aan dakgoten en hemelwater afvoeren vervalt de garantie aan aftimmeringen, gootplanken en dakgoot overstekken en klossen. Regelmatig schoonmaken van dakgoten en schoonhouden van het renovatiewerk verlengt de levensduur van de werkzaamheden. Spuitwerk op elastische ondergronden zoals o.a. beglazingskitten, gevingerlast en gelamineerd hout en verstekken zijn uitgesloten van garantie. Voor vernis en beits werk geldt een garantie termijn van maximaal 2 jaar. Op alle door opdrachtnemer uitgevoerde houtrot reparaties geldt een garantie termijn van maximaal 3 jaar.